ข้อมูลลิขสิทธิ์

ข้อมูลลิขสิทธิ์

โดยนัยนี้ บริษัท IAT ให้สิทธิ์ท่านในการใช้เอกสาร โปรแกรม แบบทดสอบ ซอฟท์แวร์ และสื่อทางคอมพิวเตอร์ใดๆก็ตามของบริษัท IAT ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้: เอกสารดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว มิใช่เพื่อการค้า และเพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ห้ามดัดแปลงเอกสารดังกล่าว ห้ามนำลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และคำเตือนจากผู้เป็นเจ้าของออก ห้ามทำซ้ำ ลอกเลียน หรือเผยแพร่รูปแบบหรือโครสร้างของเว็บไซต์นี้ องค์ประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดของรูปแบบของเว็บไซต์ หรือสัญลักษณ์ทางการค้าโดยปราศจากการขออนุญาตจากบริษัท IAT เป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในเชิงการค้า และห้ามทำซ้ำ ลอกเลียน หรือเผยแพร่เนื้อหาหรือองค์ประกอบของรูปแบบใดๆในเว็บไซต์ของ IAT โดยเด็ดขาดหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท IAT เป็นลายลักษณ์อักษร.

Project Implicit Services

Copyright © IAT Corp.