Jak chápat a interpretovat výsledky testu

Jak chápat a interpretovat výsledky testu

IAT měl původně sloužit čistě výzkumným účelům, má však i potenciál pro užití mimo laboratoř. Naším cílem při tvorbě internetové demonstrace testu bylo, aby byl k dispozici těm, kteří jej chtějí použit ke vzdělávání, včetně sebevzdělávání. IAT je zajímavý zvláště pro účastníky, kteří u sebe odhalí automatickou asociaci, již nemohou kontrolovat, například věříte-li v rovnoprávnost mužů a žen ve vědě, ale Vaše automatické asociace odhalí, že podobně jako mnoho dalších lidí spojujete vědu s muži silněji než se ženami.

Jak nejlépe využít poznatky z našich testů k zamyšlení o důsledcích nevědomých myšlenek a pocitů? Můžeme Vám prozradit, jaké otázky jsme si v souvislosti s testem IAT, který se týká věku, kladli my: „Co to znamená mít automatické asociace mezi pojmy starý a nepříjemný? Co je zdrojem takových asociací? Měl by nás fakt, že máme takové asociace, znepokojovat? Co s nimi můžeme dělat?“ Odpovědi na tyto otázky najdete zde.

Doporučujeme nejvyšší opatrnost při použití testu IAT při rozhodování o vlastních nebo cizích záležitostech. Možná Vás zajímá, zda lze test IAT použít k rozhodování např. o volbě školy nebo výběru nějakého zboží. Řekněme, že jste žena a silně spojujete pojmy muž a věda (stejně jako většina mužů a žen). Měla byste se snad vyhnout vědecké kariéře? To si rozhodně nemyslíme! Výsledek testu Vás snad naopak přiměje si lépe uvědomit dalekosáhlé důsledky stereotypů o mužích a ženách a zamyslet se nad tím, co znamená začínat vědeckou kariéru ve světě, kde většina lidí (včetně Vás) automaticky spojuje vědu s muži.

Můžeme (nebo bychom snad i měli) tento test používat k rozhodování o druhých lidech? Můžeme např. změřit automatické postoje týkající se rasy u nějakého člověka a pak podle výsledků rozhodnout, zda se ten člověk hodí jako soudce z lidu? Náš test se v žádném případě nemá takto používat. Vývoj metody IAT je teprve v prvotních stádiích, a proto se má používat především ke vzdělávání o vlastních a cizích automatických preferencích a stereotypech. Její použití k vážnému rozhodování o sobě a o druhých může vést k nechtěným a neopodstatněným důsledkům.

Doufáme, že Vám test IAT přinesl cennou zkušenost. V budoucnosti chceme testy IAT na našich stránkách dále zdokonalovat. Také budeme průběžně doplňovat informace o vývoji vědeckého poznání nevědomých neboli automatických kořenů myšlení a cítění.

Copyright © IAT Corp.